پروتکل توانبخشی بازسازی ACL (قسمت چهارم هفته سه تا شش بعد از عمل)

پروتکل توانبخشی بازسازی ACL (قسمت چهارم هفته سه تا شش بعد از عمل)

هفته ۳ تا ۴ بعد از عمل

پروتکل توانبخشی بازسازی ACL

اهداف:

 • دامنه کامل حرکتی
 • افزایش قدرت با ورزش
 • دامنه حرکتی پیش‌بینی‌شده برای زانواز صاف شدن کامل ۱۲۰ درجه. سُر خوردن روی دیوار را اضافه کنید. (شکل ۳ را ببینید) و کشش پاشنه با کمک دست را برای افزایش دامنه حرکت اضافه کنید.
 • ایزومتریک عضله چهار سر ران و بالا آوردن پا به صورت صاف را ادامه دهید (شکل ۹ را ببینید).
 • اسکوات ناقص و بالا آوردن انگشتان پا را ادامه دهید (شکل ۱۰ و شکل ۱۱ را ببینید).
 • اگر عضو باشگاه یا سالن بدنسازی هستید می‌توانید با دستگاه‌های زیر کار کنید:
 • دوچرخه ثابت. ارتفاع صندلی را معمولی تنظیم کنید تا از خم شدن یا صاف شدن زیاد زانو جلوگیری شود. مقاومت را تا جایی که می‌توانید تحمل کنید افزایش دهید. سعی کنید روزانه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با دوچرخه کار کنید.
 • دستگاه اسکی فضایی(الیپتیکال) ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در روز.
 • دستگاه پرس پا برای عضلات چهار سر ران. دامنه ۰ تا ۷۰ درجه. شکل ۱۲ را ببینید.

پرس پا با استفاده از دامنه ۰ تا ۹۰ درجه

Figure 12: Leg press using 90-0 degree range

شکل 12: پرس پا با استفاده از دامنه ۰ تا ۹۰ درجه

 • دستگاه پشت پا نشسته برای عضلات همسترینگ. توجه داشته باشید اگر ACL با پیوند تاندون همسترینگ بازسازی شده این تمرین باید تا هفته ۶ بعد از عمل به تاخیر بیفتد.
 • دستگاه‌های ورزشی اندام فوقانی.
 • شنا: راه رفتن در استخر، پای کرال سینه (از لگن)، دوچرخه مستقیم در آب(دوچرخه به طرفین ممنوع است)، دویدن در آب.
 • غواصی یا وایپ‌کیک ممنوع.

هفته ۴ تا ۶ بعد از عمل

اهداف:

 • ۱۲۰ درجه خم شدن که به سمت خم شدن کامل پیش می‌رود.
 • ادامه تقویت مداوم
 • دامنه حرکت مورد انتظار باید از صاف شدن کامل تا ۱۲۵ درجه باشد. فشار برای خم شدن کامل را شروع کنید. اگر دامنه خم شدن کمتر از حد مطلوب بود سُر خوردن روی دیوار اضافه می‌شود.
 • ست‌های چهارتایی، صاف بالا آوردن پا، اسکوات ناقص، بالا آوردن انگشتان پا، دوچرخه ثابت، دستگاه پله‌نوردی و اسکی فضایی(الیپتیکال)، پرس پا و پشت پا را ادامه دهید.
 • تیلت بورد یا تخته تعادل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن