آسیب و پارگی رباط صلیبی زانو

رباط متقاطع جلویی ( Anterior cruciate ligament) یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است(عکس اول).ازجمله عوامل مهم ثبات هر مفصل زانو ، سالم بودن رباطها و کپسول ودر نهایت منیسکها است آن  و این مساله خصوصادر حین راه رفتن ،دویدن ، بالا وپایین رفتن از پله اهمیت بیشتری میابد. رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی جلویی (قدامی) نیز …

آسیب و پارگی رباط صلیبی زانو ادامه مطلب »