کمر درد شدید چیست؟

کمر درد شدید چیست؟

کمر درد می‌تواند ناشی از فعالیت بیش از حد و یا آسیب خاصی باشد. اما در اغلب اوقات بدون مشخص بودن منشأ دقیقی ایجاد می‌شود. در برخی از موارد، به صورت ناگهانی ایجاد می‌شود یا به صورت تدریجی گسترش پیدا می‌کند. 80 درصد انسان‌ها حداقل یک بار در طول زندگی خود کمر درد شدید را تجربه …

کمر درد شدید چیست؟ Read More »