ویدیوهای آموزشی حرکات شانه

سر شانه از جلو با دمبل دو طرفه

پرس شانه با دمبل

سرشانه از جلو با سیم کش تک

سرشانه از طرفین با سیم کش دو طرفه

پشت شانه با دمبل خوابیده

سرشانه از جلو با سیم کش

پرس شانه از جلو با دستگاه اسمیت

پرس شانه از جلو با هالتر

سر شانه از طرفین با دمبل تک

پشت شانه با سیم کش یکطرفه

به بالای صفحه بردن